Seniors Invitation Day Wednesday 24th July (97 days)