Seniors Invitation Day Wednesday 24th July (7 days)